Pomoc a podpora z fondov európskeho spoločenstva orgánom na regionálnej úrovni Slovenskej republiky

Title (EN): 
id and Support from the Community Budget to Authorities in Regional Level of Slovak Republic
Abstrakt: 
Na obdobie rokov 2007-2013 vláda Slovenskej republiky vypracovala Národný strategický referenčný rámec, ktorý bol základom pre podpornú politiku Európskej únie. Hlavnou úlohou obsiahnutou v tomto dokumente bolo s pomocou prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu urýchliť proces celkovej konvergencie úrovne sociálno-ekonomického rozvoja SR s úrovňou dosiahnutou v najrozvinutejších krajinách za podmienok trvalej udržateľnosti. Cieľom príspevku bolo komparovať možnosti a výšky záväzkov programových období 2004-2006 a 2007-2013 na národnej úrovni. Za účelom zistenia regionálnej rozvojovej úrovne podpory v období 2007-2013 bolo skúmanie rozšírené o klasifikáciu a výšku záväzkov operačných programov v krajoch Slovenskej republiky. Výška podpory bola konfrontovaná s vybraným ukazovateľom sociálnych disparít konkrétne miery nezamestnanosti.
Abstract (EN): 
For the period 2007-2013, the Slovak government developed the National Strategic Reference Framework, which was the basis for supporting policy of European Union. The main task contained in the document was to accelerate convergence process of level of socio-economic development of SR, with level achieved in the most developed countries in terms of sustainability. The Structural aimed comparative options and the amount of liabilities programming periods 2004-2006 and 2007-2013 at the national level. In order to determine the level of support for regional development in the 2007-2013 period was extended by examining the amount and classification of liabilities operational programs in regions of Slovakia. The amount of support was confronted with the selected indicators specific social disparities in the unemployment rate.