Články autora

Na obdobie rokov 2007-2013 vláda Slovenskej republiky vypracovala Národný strategický referenčný rámec, ktorý bol základom pre podpornú politiku Európskej únie. Hlavnou úlohou obsiahnutou v tomto dokumente bolo s pomocou prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu urýchliť proces celkovej konvergencie úrovne sociálno-ekonomického rozvoja SR s úrovňou dosiahnutou v najrozvinutejších krajinách za podmienok trvalej udržateľnosti. Cieľom príspevku bolo komparovať možnosti a výšky záväzkov programových období 2004-2006 a 2007-2013 na národnej úrovni. Za účelom zistenia regionálnej rozvojovej úrovne podpory v období 2007-2013 bolo skúmanie rozšírené o klasifikáciu a výšku záväzkov operačných programov v krajoch Slovenskej republiky. Výška podpory bola konfrontovaná s vybraným ukazovateľom sociálnych disparít konkrétne miery nezamestnanosti.
Napriek tomu, že Európa je celosvetovo najnavštevovanejším regiónom, rast počtu pri-chádzajúcich medzinárodných turistov je nižší ako svetový priemer. Objavujú sa nové prudko sa rozvíjajúce konkurenčné destinácie, ktoré ponúkajú inovačné produkty a služby, pri spie-vajúce ku konkurenčnému tlaku, ktorému Európa v celosvetovom meradle čelí. V záujme úspešného riešenia problémov, ako aj zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov je potrebné produkty cestovného ruchu inovovať a využiť činnosť kreatívnych jedincov.