Zelená ekonomika- výzva pre regionálnu a lokálnu politiku v Slovenskej republike

Title (EN): 
Green economy- Challenge for regional and local policies in the Slovak Republic
Abstrakt: 
Ciele environmentálnej politiky členských štátov Únie umožňujú okrem zvýšenia kvality starostlivosti o životné prostredie riešiť aj zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Tieto sú v Slovenskej republike najviac ohrozené dlhodobou nezamestnanosťou a tiež najvyšším podielom obyvateľov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky z Únie sú smerované do ochrany životného prostredia a nekombinujú sa s financiami z Európskeho sociálneho fondu. V období zvýšených prírodných katastrof – záplavy, sucho, požiare sú preto žiadané práve práce spojené s prevenciou týchto javov a elimináciou dopadu na životné prostredie a krajinu. V práci sa preto opisuje úloha zelenej ekonomiky v regionálnej a lokálnej politike. Práca je určená pre politiku nového programovacieho obdobia na úrovni samospráv.
Abstract (EN): 
Objectives of environmental policy of EU Member States make it possible to increase the quality of care for the environment to address the increase in employment in rural areas. These are in the Slovak Republic are most at risk long-term unemployment and also the highest proportion of residents in deprived. The funds of the Union shall be directed to the protection of the environment and do not mix with finance from the European Social Fund. In periods of increased natural disasters - floods, droughts, fires are therefore requested just work related to the prevention and elimination of these phenomena impact on the environment and landscape. The paper therefore outlines the role of the green economy in regional and local policy. The work is designed for the new programming period policy at regional and local level.