Články autora

Zelená ekonomika znamená v období čerpania financií z EÚ príležitosť k jej štartu alebo ku rozvoju podnikateľských subjektov v oblasti starostlivosti o krajinu. Zelená ekonomika môže nadväzovať na ekosystémové služby, ktoré poskytujú prírodné zdroje pre spoločnosť. V prípade ekosystémových služieb ide o primárnu produkciu prírodných zdrojov (potraviny, drevo, voda…), ale najmä o ochranu pred eróziou, vodnými prírodnými katastrofami a ochranu kultúrnych a estetických hodnôt krajiny. Pracovné činnosti v ekosystémových službách môžu byť jednoduché a môžu ich vykonávať tiež nízko kvalifikovaní pracovníci. Tí sú teraz vo veľkom počte na slovenskom vidieku nezamestnaní. Práca obsahuje návrh pracovných činností pre jednotlivé identifikované ekosystémové služby v katastri obce Kostoľany pod Tribečom a ich inštitucionálne zabezpečenie.
Ciele environmentálnej politiky členských štátov Únie umožňujú okrem zvýšenia kvality starostlivosti o životné prostredie riešiť aj zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Tieto sú v Slovenskej republike najviac ohrozené dlhodobou nezamestnanosťou a tiež najvyšším podielom obyvateľov v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky z Únie sú smerované do ochrany životného prostredia a nekombinujú sa s financiami z Európskeho sociálneho fondu. V období zvýšených prírodných katastrof – záplavy, sucho, požiare sú preto žiadané práve práce spojené s prevenciou týchto javov a elimináciou dopadu na životné prostredie a krajinu. V práci sa preto opisuje úloha zelenej ekonomiky v regionálnej a lokálnej politike. Práca je určená pre politiku nového programovacieho obdobia na úrovni samospráv.
Článok analyzuje súčasné možnosti samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni podporiť kreatívne činnosti. Na základe ekonomických nástrojov používaných na miestnej a regionálnej úrovni poukazuje na konkrétne možnosti motivovať tvorivé osoby k podnikaniu so svojimi vedomosťami a zručnosťami. Praktické príklady poukazujú na potenciál zvýšenia regionálnej zamestnanosti na základe vytvárania malých tvorivých dielní, ktoré môžu mať veľký význam pre rozvoj turistického ruchu a tiež vytvárať miestne produkty s možnosťou ich exportu do zahraničia.