Regionální analýza: vliv snižování počtu obyvatel v obcích ČR na změny zemědělského půdního fondu

Title (EN): 
Regional Analysis: Effects of Decreasing Population in the Municipalities of the Czech Republic to Agricultural Land Use Changes
Vydání: 
Abstrakt: 
Kvantitativní geografická analýza všech 6253 obcí ČR spojuje údaje o změně obyvatel s údaji o změně využití půdy v letech 2008-2013 a hledá souvislost mezi poklesem obyvatel a zvýšením zatravnění. V úvodu jsou rozebírány základní druhy výzkumu změn využití půdy (land use), kontext vývoje v ČR, dále je nastíněna sídelní struktura ČR, struktura a vývoj využití půdy u zemědělské půdy a u nejvíce přibývající složky bilance půdy, trvalých travních porostů (TTP). V rámci této analýzy se článek zabývá vyvrácením hypotézy, že v obcích, kde se snižuje počet obyvatel, se zvyšuje podíl TTP. Mapová vizualizace a statistické testy potvrdily, že v místech, která se vylidňují, jsou obce, kde se zatravňování zvyšuje i snižuje a nejde o převahu jednoho typu. Autor dále upozorňuje na regionální diferenciaci a vyjmenovává regiony a obce s největšími přírůstky a úbytky TTP.
Abstract (EN): 
Quantitative geographical analysis of 6253 municipalities of Czech Republic (CR) deals with data of population change and with data on land use changes in 2008-2013 and search for effects of decreasing population to land use changes. Paper contents basic context of land use changes in CR, also it outlines the settlement structure of the CR, structure and evolution of agricultural land use and permanent grassland (most increasing land use category). The key analysis of the article is refutation of the hypothesis that in communities, where the population is reduced, the proportion of permanent grassland increase. Maps and statistical tests confirmed that in the depopulated places are municipalities with increasing and also decreasing of grassing. The author also points to regional differences and identifies regions and municipalities with the largest gains and losses of grassland.