Články autora

Cílem článku je popsat proces teoretických základů tvorby bezpanelové psychoterapeutické naučné stezky. Článek vychází z humanistické geografie je inspirován fenomenologií a terapeutickou geografií a předkládá informace k tvorbě stezek, shrnuje nutnost překonat u naučných stezek nadvládu fyzického prostoru a vzdělávat i o psychických aspektech, které tvoří místa. Stezka podporuje uvědomění o psychických faktorech, autor představuje cíle panelů a přikládá i obecné zpracování 11 panelů stezky.
Kvantitativní geografická analýza všech 6253 obcí ČR spojuje údaje o změně obyvatel s údaji o změně využití půdy v letech 2008-2013 a hledá souvislost mezi poklesem obyvatel a zvýšením zatravnění. V úvodu jsou rozebírány základní druhy výzkumu změn využití půdy (land use), kontext vývoje v ČR, dále je nastíněna sídelní struktura ČR, struktura a vývoj využití půdy u zemědělské půdy a u nejvíce přibývající složky bilance půdy, trvalých travních porostů (TTP). V rámci této analýzy se článek zabývá vyvrácením hypotézy, že v obcích, kde se snižuje počet obyvatel, se zvyšuje podíl TTP. Mapová vizualizace a statistické testy potvrdily, že v místech, která se vylidňují, jsou obce, kde se zatravňování zvyšuje i snižuje a nejde o převahu jednoho typu. Autor dále upozorňuje na regionální diferenciaci a vyjmenovává regiony a obce s největšími přírůstky a úbytky TTP.