Vojenské brownfields a jejich proměny od roku 1989

Title (EN): 
Military Brownfields and their Transformations yince 1989 Year
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zaměřuje na problematiku brownfields s důrazem na území bývalých vojenských areálů. Článek se soustředí na problémy v České republice a popisuje reprezentativní příklady možností rekonverze a revitalizace bývalých vojenských areálů v urbanizovaném území. Závěrečná část článku přináší srovnání a vyhodnocení tohoto procesu. Článek je založen na územních analýzách, studiu písemných pramenů a verbální deskripce jako podkladu pro finální analýzu. Úvodní část článku popisuje brownfields a jejich typologii, zejména s ohledem na vojenské brownfields v České republice. Druhá část se pak zaměřuje na detailní analýzu dvou příkladů úspěšné revitalizace areálů v Jeseníku a ve Vysokém Mýtě. Závěr se pak snaží ukázat hlavní body, které vedou k úspěšné revitalizaci a rekonverzi těchto areálů.
Abstract (EN): 
This article deals with the issues of brownfields with emphasis on former military areas. The paper focuses on the extent and topicality of this problem in the Czech Republic and describes representative examples the possible re-conversion and revival of former military areas in urbanized spaces. The final part of this article brings the comparison and evaluation of these processes. The paper is based on territory analysis, background research of literary sources and verbal description as a basement for final synthesis. The first part of the paper describes the brownfields and its typology, mainly the military brownfields typology and the contemporary situation of (military) brownfileds in the Czech Republic. The second part is focused on detailed analysis of two examples of successful military brownfields revival in Jeseník and Vysoké Mýto. The final part of paper tries to show the main points of military brownfields revival process whose turn this process in the success.