Meziobecní spolupráce v České republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu

Title (EN): 
Inter-municipal Cooperation in the Czech Republic in 2015: the Results of the Empirical Research
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem tohoto příspěvku je shrnutí současných poznatků o slučování obcí a o meziobecní spolupráci (argumenty pro a proti) a analýza postojů představitelů českých obcí a měst k případnému slučování a k cestám, jak v České republice zefektivnit meziobecní spolupráci. Příspěvek vychází ze studia především zahraniční literatury a z výsledků reprezentativního empirického výzkumu, uskutečněnému v roce 2015.
Abstract (EN): 
The aim of this paper is to summarize current knowledge about merging municipalities and inter-municipal cooperation (arguments for and against), and an analysis of the attitudes of representatives of Czech municipalities and towns towards the possible merging and ways, how to do inter-municipal cooperation in the Czech Republic more effective. The paper is based on study mainly foreign literature and the results of the representative empirical research took place in 2015.