Migrace jako proces hledání domova v regionu

Title (EN): 
Migration as a Process Looking for a Home in a Region
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Regionální migrace s kladným migračním saldem je považována za sociální jev příznivý pro demografickou situaci regionu. Případová studie jihočeského městečka hledá však odpovědi na otázku, zda imigranti nalézají v nové lokalitě novou kolektivní identitu, participují na komunitním životě a tak přispívají k sociálnímu rozvoji regionu. Předpoklad zvýšení přemosťujícího sociálního kapitálu imigrujících aktérů realizovaný kvalitativní výzkum nepotvrdil. Přinesl poznatek vnímání domova imigranty jako prostoru mimo místní komunitu, prostoru vyjmutého z jejich sousedských a přátelských sociálních sítí. Domov je pro imigranty výsostně soukromým prostorem rodiny, který si budují jako útočiště před nesrozumitelným a nebezpečným prostorem veřejným. Taková migrace nepodporuje sociální kohezi, která je podmínkou sociálního rozvoje, ani lokality, ani širšího regionu.
Abstract (EN): 
Regional migration with a positive migration balance is considered to be a favourable social phenomenon for the demographic situation of the region. However, a case study on a South Bohemian town is looking for answers to the question as to whether the immigrants located in the new site find a new collective identity, participate in the community life, and then contribute to the social development of the region. A precondition of increasing the social capital of relocated immigration parties was not substantiated by the qualitative survey realized. It brought findings on perceptions of domestic immigration as outside the local community, removed from their neighbours and friendly social networks. Home for immigrants is a sovereign private family space that is built as a refuge from the unintelligible and dangerous public space. Such migration does not support social cohesion, which is a prerequisite for social development, nor for the locations or the wider region.