Proměny městské zeleně a bezpečnost města

Title (EN): 
Urban green areas development and public safety
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá vztahem zeleně (parky, zahrady, zelené plochy) a bezpečnosti (pocitu bezpečí). V minulosti byla vzrostlá zeleň chápána jako bezpečnostní riziko, potenciální úkryt nepřátel či lapků. V okolí obchodních cest, hradů a sídel byly proto stromy a keře odstraňovány. Po vzniku veřejné zeleně se objevila otázka vztahu formy zelených ploch ve městě a kriminality. Ukazuje se, že bezpečnost či pocit bezpečí nesouvisí se zelení jako takovou, ale s její vhodnou či nevhodnou formou (kvalitou městského prostředí).
Abstract (EN): 
This article deals with the relationship between greenery (parks, gardens and green areas) and public safety (or sense of security). In the past, grown greenery was seen as a security threat, potential hiding of different robbers. In the surroundings of trade routes, castles and towns were therefore trees and shrubs removed. After the creation of public green spaces (especially since 19th century), was appeared a problem of relationship between crime and forms of greenery in the city. Now appears that the public safety (or sense of security) related not to greenery as such, but with the suitable or unsuitable form of green spaces (quality of city environment).
Příloha: