Vývoj územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů

Title (EN): 
Changes of Spatial Differentiation of Socio-economic Development of Poland Between 2002-2014 According Subregions
Vydání: 
Abstrakt: 
V článku je analyzován stav a vývoji územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002 až 2014 podle subregionů (NUTS 3). Zdrojová data jsou zakomponována do 9 indikátorů rozvoje za každý subregion, ze kterých je pak počítán indikátor souhrnný. V roce 2002 i 2014 měly nejvyšší úroveň rozvoje subregiony 7 velkých polských měst (Warsaw, s odstupem Trojmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin a Łódź) a některé subregiony Horního Slezska. Zvláště v roce 2014 na tom byly dobře také suburbánní subregiony v okolí zmíněných velkých měst. Nejméně příznivá byla situace v rurálních subregionech východního Polska a také vnitřních rurálních periferiích Polska. Územní diferenciace socio-ekonomického rozvoje polských subregionů se mezi roky 2002–2014 změnila jen málo. Lze pozorovat slabé konvergenční tendence.
Abstract (EN): 
Abstract: The article analyzed state and development of spatial differentiation of socio-economic development of Poland between the years 2002-2014 by subregions (NUTS 3). Source data are incorporated into the 9 indicators of development for each subregion, from which is derived the composite indicator. In both 2002 and 2014 had the highest level of development the subregions of 7 major Polish cities (Warsaw, apart Trojmiasto, Poznań, Wrocław, Kraków, Szczecin and Łódź) and some subregions of Upper Silesia. Especially in 2014 fared well also suburban subregions around these big cities. The least favorable situation was in rural subregions of eastern Poland and the internal rural peripheries of Poland. Spatial differentiation of socio-economic development of Polish subregions between the years 2002-2014 changed only a little. It is possible to observe a weak convergence trend.
Příloha: