Stárnutí populace České republiky a věkové stereotypy

Title (EN): 
The Ageing of the Population of the Czech Republic and Age Stereotypes
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá demografickým procesem stárnutí populace ČR a jeho důsledkem pro trh práce. Dále jsou rozebírány možné stereotypy ve vztahu k seniorům na pracovištích. Proces stárnutí je popsán podle demografických prognóz Českého statistického úřadu a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Stereotypy byly popsány ve vlastním výzkumu autorů. Stárnutí populace ČR je doloženo v obou demografických prognózách. Výsledky vlastního výzkumu nejsou jednoznačné a neumožňují formulovat závěr o působení stereotypů vůči starším osobám u studentů vysokých ekonomických škol v ČR.
Abstract (EN): 
The article deals with the demographic process of ageing of the Czech population and its consequence for the labour market. Further, the study examines the possible stereotypes in relation to seniors in the workplace. The process of aging is described according to demographic projections of the Czech statistical office and the Faculty of Science of Charles University. Stereotypes have been described in the own research of the authors. The aging of the population of the Czech Republic is documented in both demographic forecasts. The results of their own research are not unambiguous and do not allow to formulate a conclusion about the effects of stereotypes towards the elderly among students of higher economic schools in the Czech Republic.
Příloha: