Články autora

Příspěvek se zabývá zaměstnáváním starších pracovníků a trhem práce. Problém stárnutí je vymezen jako problém demografický a sociálně-ekonomický a autoři se zaměřují na existující pracovní příležitosti a sklon zaměstnávat starší osoby. Age management organizací by měl být orientován na udržování pracovních schopností starších pracovníků a vytváření vhodných pracovních příležitostí pro starší pracovníky. Příspěvek je zpracován s využitím odborné literatury a statistických údajů Českého statistického úřadu.
Příspěvek se zabývá demografickým procesem stárnutí populace ČR a jeho důsledkem pro trh práce. Dále jsou rozebírány možné stereotypy ve vztahu k seniorům na pracovištích. Proces stárnutí je popsán podle demografických prognóz Českého statistického úřadu a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Stereotypy byly popsány ve vlastním výzkumu autorů. Stárnutí populace ČR je doloženo v obou demografických prognózách. Výsledky vlastního výzkumu nejsou jednoznačné a neumožňují formulovat závěr o působení stereotypů vůči starším osobám u studentů vysokých ekonomických škol v ČR.