ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY JAKO JEDNA Z VÝZEV AGENDY 2030

Title (EN): 
CLIMATE CHNAGE ADAPTATION IN THE ENVIRONMENT PROTECTION AS A CHALLENGE FROM AGENDA 2030
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Článek se zabývá uplatněním Agendy 2030 v České republice na poli cíle č. 13 - tedy Akcí na ochranu klimatu. Akce na ochranu klimatu jsou pojaty ve Strategickém rámci ČR 2030 mimo jiné jako ochrana biodiverzity. Cílem článku je podívat se na skutečnou ochranu biodiverzity v praxi ochrany přírody v ČR a dílčím způsobem vyhodnotit, zda jsou aktivity na ochranu přírody a biodiverzity smysluplné tak, aby odpovídaly požadavkům na Adaptaci-přizpůsobení se změně klimatu. Autor konstatuje, že ochrana přírody v ČR nemá jasné cíle a podpora biodiverzity se zmenšuje na ochranu vybraných atraktivních druhů zejména živočichů. Naproti tomu zbytnělý seznam zvláště chráněných živočichů dnes již neodpovídá realitě v české přírodě, protože není adaptován na podmínky zvýšené teploty a snížených srážek ve střední Evropě. Závěrem autor konstatuje, že na účinná opatření by se měl adaptovat celý systém ochrany přírody a ne jen dílčí programy.
Abstract (EN): 
The article deals with the application of the 2030 Agenda in the Czech Republic concerning Goal No. 13 – i.e. Climate Action. The climate protection actions are presented in the 2030 Strategic Framework of the CR also as biodiversity protection. The article aims at taking a look at the actual protection of biodiversity in the environmental protection practices in the Czech Republic and at partial evaluation of whether the activities to protect nature and biodiversity are meaningful in a way as to match the requirements for the Adaptation to climate change. The author notes that the protection of nature in the Czech Republic does not have clear objectives and biodiversity support is becoming limited to the protection of selected attractive species, in particular animals. On the other hand, the enlarged list of specially protected fauna does not correspond to the reality of Czech wildlife any longer, because it has not been adapted to the conditions of increased temperatures and reduced rainfall in Central Europe. Finally, the author notes that the entire system for nature protection and not just minor programmes should be adapted for effective measures.