REGIONÁLNE PRODUKTY V ROZVOJI REGIÓNU ZÁHORIE

Title (EN): 
ROLE OF REGIONAL PRODUCTS IN ZÁHORIE REGION DEVELOPMENT
Vydání: 
Klíčová slova (CZ): 
Abstrakt: 
Stať sa zaoberá ponukou produktov so značkou Regionálny produkt Záhorie, organizovanými podujatiami s ponukou regionálnych produktov Záhoria, prezentáciou regionálnych produktov na webových stránkach, v propagačných materiáloch o Záhorí, a porovnáva ho s dopytom návštevníkov v cestovnom ruchu po regionálnych produktoch. Cieľom state je preskúmať ponuku a dopyt po regionálnych produktoch v regióne Záhorie a identifikovať ich možnosti v rozvoji regiónu Záhorie. Za účelom jeho naplnenia sme v marci 2017 uskutočnili tri rozhovory a osobné opytovanie. Okrem toho sme využili sekundárne zdroje, tzn. propagačné materiály a webové stránky o regionálnych produktoch Záhoria. Dáta sme interpretovali metódami deskriptívnej štatistiky. Zistili sme, že ponuka certifikovaných produktov s regionálnou značkou čiastočne zodpovedá regionálnym produktom dopytovaným zo strany návštevníkov, navyše sú regionálne produkty ťažko dostupné a rozpoznateľné. V závere navrhujeme odporúčania na zvýšenie dopytu po regionálnych produktoch počas dovolenky v regióne Záhorie a podporu regionálneho rozvoja.
Abstract (EN): 
The paper deals with offer of products with Regional brand Záhorie, events aimed at regional products, presentation of regional products on web pages and in propagation materials about Záhorie region, which compares with the tourist demand for regional products. The aim of the article is to analyse the supply and demand for regional products in Záhorie region and to identify their opportunities in Záhorie region development. Three interviews and public inquiry were conducted in March 2017. We also used secondary data on regional products published in propagation materials and on web pages concerning Záhorie region. The data were interpreted by methods of descriptive statistics. The results show that regional products demanded by visitors appear to be partially consistent when it comes to the supply of regionally branded products. Moreover, regional products are poorly accessible and recognized by visitors. Consequently, the study reveals some recommendations that could increase visitors’ usage of regional products while visiting Záhorie region and to support regional development.
Příloha: