PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V ČESKÝCH ŠKOLÁCH

Title (EN): 
PERSONNEL MANAGEMENT AT CZECH SCHOOLS
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá personálním řízením v českých základních a středních školách s cílem definovat a diskutovat význam a systém personálního řízení v českých základních a středních školách. Dosažení tohoto cíle je založeno na analýze odborné literatury a na výsledcích dotazníkového šetření autorů zaměřeného na organizaci personálního řízení v českých základních a středních školách. Šetření bylo realizováno od ledna do března 2017. Respondenty byli ředitelé, zástupci ředitelů a další vedoucí pracovníci českých základních a středních škol. Relevantní údaje se podařilo získat od 90 respondentů. Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností a vyhodnocení rozdílů v odpovědích respondentů s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky ukazují, že odpovědnost za řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků českých základních a středních škol spočívá nejen na ředitelích škol, ale také na dalších vedoucích pracovnících škol, kteří každodenně řídí a vedou ostatní pracovníky škol.
Abstract (EN): 
The paper deals with personnel management at Czech primary and secondary schools in other to define and discuss the importance and the system of personnel management at Czech primary and secondary schools. Achieving the purpose of the article is based on the analysis of scientific literature and the results of the authors' questionnaire survey on the organization of personnel management at Czech primary and secondary schools. The survey was conducted from January to March 2017. The respondents were headmasters, deputy headmasters and other managers of Czech primary and secondary schools. The relevant data were obtained from 90 respondents. The data analysis was based on the calculation of relative frequencies and the evaluation of the dependence of responses using contingency tables and chi-square tests of independence. The results show that responsibilities for managing teaching and non-teaching staff at Czech primary and secondary schools belong not only to headmasters, but also to other managers who daily manage and lead other school staff.