Články autora

Based on the authors’ scientific cooperation, research results and teaching experience, the goal of the article is to analyse different views on leadership in management in public sector in a regional context and to analyse human resource management in public administration in the Czech Republic and compare different approaches and practices in human resource management activities. People in public sector are the most valuable resource. The aim of the article is to present the main findings of the authors' questionnaire survey on leadership and human resource management in selected organizations in public sector in Czech Republic and define the current challenges in leadership. The survey was conducted during the years 2019 - 2020. The respondents were employees of selected organisations in public sector mainly on positions of public servants. The relevant data were obtained from 222 employees. The research questions are concentrated on present opinions on leadership methods in public sector and to the differences in HRM processes for civil servants and other employees in public administration. The results show that in surveyed organisation are many managers not managing and using leadership approaches.
There is considerable evidence that performance of any organization depends on people working in the organization. Based on summarizing the concept of the relationship between people management and organizational performance, the goal of the paper is to define main principles of managing people in public administration that allow any organization in public organization to achieve expected performance of the organization through achieving desired abilities, motivation and results of people working in the organization. Achieving the goal of the paper is based on the analysis of available scientific literature on people management and authors' knowledge, experience and research results.
Příspěvek shrnuje výsledky dotazníkového šetření autorů zaměřeného na motivaci ke studiu na vysoké škole a možnosti uplatnění na trhu práce studentů a absolventů Vysoké školy regionálního rozvoje. Dotazníkové šetření bylo realizováno od února do května 2017 v rámci projektu Názory absolventů a studentů na uplatnění znalostí/kompetencí získaných na Vysoké škole regionálního rozvoje v praxi (IGA_Z9_02_2015) podporovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy regionálního rozvoje. Respondenty byli studenti a absolventi prezenčního a kombinovaného bakalářského studia na Vysoké škole regionálního rozvoje. Relevantní údaje se podařilo získat od 315 studentů a 116 absolventů. Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností (jako podíl na celkovém počtu studentů a absolventů) a vyhodnocení rozdílů v odpovědích studentů a absolventů s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky podporují předpoklad, že současná generace studentů a absolventů vysokých škol studuje, aby dosáhla úspěchu v budoucnosti, ale že vykazuje poměrně vysoká očekávání týkající se práce a kariéry, která mohou omezit její zaměstnatelnost, nebude-li disponovat odpovídajícími praktickými zkušenostmi a sociálním návyky
Příspěvek se zabývá personálním řízením v českých základních a středních školách s cílem definovat a diskutovat význam a systém personálního řízení v českých základních a středních školách. Dosažení tohoto cíle je založeno na analýze odborné literatury a na výsledcích dotazníkového šetření autorů zaměřeného na organizaci personálního řízení v českých základních a středních školách. Šetření bylo realizováno od ledna do března 2017. Respondenty byli ředitelé, zástupci ředitelů a další vedoucí pracovníci českých základních a středních škol. Relevantní údaje se podařilo získat od 90 respondentů. Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností a vyhodnocení rozdílů v odpovědích respondentů s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky ukazují, že odpovědnost za řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků českých základních a středních škol spočívá nejen na ředitelích škol, ale také na dalších vedoucích pracovnících škol, kteří každodenně řídí a vedou ostatní pracovníky škol.