SPOLEČENSKÝ A URBÁNNÍ VÝVOJ PŘEDINCKÝCH CIVILIZACÍ CENTRÁLNÍHO ANDSKÉHO AREÁLU

Title (EN): 
SOCIAL AND URBAN DEVELOPMENT OF PRE-INCAS CIVIZATIONS IN THE CENTRAL ANDEAN AREA
Vydání: 
Abstrakt: 
Společnosti žijící v areálu centrálních And dosáhly již v předhispánském období kulturního, politického i společenského vývoje nejvyšší úrovně v rámci celé Jižní Ameriky. Na základě studia zahraničních pramenů, terénních šetření na místech samých a ve světle nových poznatků historických věd se článek soustředí se předkládaná stať společenský a urbánní vývoj v hlavních etapách vývoje předinckých společností. Práce sumarizuje a systematizuje doposud značně roztříštěné poznatky a vytváří tak prostor nejen pro holistické pochopení vývoje společností a vytváří prostor pro koumání a další komparativní analýzy různých společností a jejich vývoje.
Abstract (EN): 
Societies, whose lived in the territory of central Andes, achieved in the area of whole South America the highest level of cultural, political and social development just in the pre-Hispanic period. Based on our and foreign sources, terrain observations in situ and in the lights of new knowledges from historical science the paper focused on social and urban development in the main pre-Incas periods. The essay summarize and systemize till today fragmentize information and create the space for further research and comparative analysis different societies and its development.