TEORIE MOTIVACE A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE PATENTOVÉHO ZÁKONA

Title (EN): 
THEORY OF MOTIVATION FOR COMPENSATION OF EMPLOYEES OF THE PATENT LAW
Vydání: 
Abstrakt: 
Východiska vnitřních směrnic pochází z legislativy a jsou v souladu s patentovým zákonem v rámci spravedlivého odměňování zaměstnance při uplatňování vlastnických práv. Tento příspěvek nastiňuje mnohem širší záměr odměňování, které má zakotvenost v teorii motivace, je s ní dokonce velmi úzce spojen a dává smysl vykonávané činnosti vynálezci či zaměstnavateli v procesu celého inovačního systému. Záměrem je polemika o využití teorie motivace jako zásadního prostředku při nastavení metodiky odměňování zaměstnance s dodržením výchozí legislativy a se zaručením spravedlnosti jak pro zaměstnance (vynálezce), tak pro zaměstnavatele. Tato polemika je výsledkem vlastního šetření na základě sběru sekundárních a primárních dat, kdy v závěru je vyústěna v navrhovaná řešení při odměňování zaměstnanců s využitím několika modelů motivační teorie.
Abstract (EN): 
The bases of internal directives come from legislation and are in accordance with the Patent Law in the context of fair compensation of employees in application of property rights. This paper introduces a broader framework of compensation that is embedded in the theory of motivation, is closely linked to it, and makes sense to the inventor or employer in the process of the whole innovation system. The purpose is a controversy about the use of the theory of motivation as an essential means of setting the methodology of employee compensation with the respect to the basic legislation and with the guarantee of fairness for both employee (inventor) and employer. The controversy is the result of the author's research based on the collection of secondary and primary data. It aims to proposals for employee compensation using several models of motivational theory