SMART ROZVOJ A TREND „N-TUPLE HELIX-ES“

Title (EN): 
SMART DEVELOPMENT AND A TREND OF “N-TUPLE HELIX-ES”
Vydání: 
Abstrakt: 
V súčasnosti sa veľa hovorí o takzvanom smart rozvoji miest a regiónov, o tom, že vplyv konceptu smart na život občanov ďaleko presahuje hranice technologických noviniek, a že je potrebné pristupovať k nemu koncepčne. Podstatne menej pozornosti sa venuje implementácii tohto konceptu do každodennej praxe. To, či budú myšlienky smart rozvoja úspešne prenesené do bežného života miest/regiónov, závisí od schopnosti a ochoty lokálnych aktérov vzájomne komunikovať, dohodnúť sa a spolupracovať. Vzhľadom na komplexnosť konceptu smart ide pritom o aktérov heterogénnych, zahŕňajúcich subjekty od výskumných organizácií (tvorba inovácií) cez firmy (komerčné využitie inovácií) až po bežných občanov (užívatelia inovácií), a zladiť výrazne odlišné záujmy, postoje a prístupy býva náročné. Tento článok sa zaoberá trendom narastajúcej spolupráce rôznorodých subjektov naprieč sektormi (tzv. n-tuple helix-es), jeho vzťahom k smart rozvoju aj jeho úskaliami. Prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na vplyv tohto trendu na úspech či neúspech implementácie komplexných rozvojových projektov.
Abstract (EN): 
Contemporary discourse concerning the so called smart development of cities and regions is intensive, and stresses that smart development exceeds technological factors in many ways. However, a rather little attention is paid to how this concept is implemented in practice. A successful implementation of smart development to everyday life depends on the ability and willingness of local actors to communicate with each other, find common agreement and cooperate. Moreover, since smart development is a complex issue, those actors are very heterogeneous. They cover research institutions (developing innovations), companies (commercial use of innovations) as well as general public (use of innovations). Unifying disparate interests, attitudes and approaches is demanding. This article introduces the trend of increasing cooperation among subjects that represent diverse sectors (so called n-tuple helix-es), its impact on smart development and its pitfalls. By using a case study, the article points on how this trend influences whether holistic development projects are successfully implemented or fail.