OCHOTA PŘIJÍMAT TECHNOLOGIE PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ (PŘÍPADOVÁ STUDIE ČESKÉ REPUBLIKY)

Title (EN): 
WILLINGNESS TO ADOPT TECHNOLOGIES OF PRECISION AGRICULTURE (CZECH REPUBLIC CASE STUDY)
Vydání: 
Abstrakt: 
Základní myšlenkou precizního zemědělství je optimalizace výrobních vstupů (hnojiv, závlahové vody, atd.) pro dosažení požadovaných výnosů. Předpokládá se, že cílenější využití vstupů by zároveň mělo snižovat zátěž životního prostředí, včetně kvality podzemních vod. Mohlo by tak přispívat k řešení situace, kdy snaha o zabezpečení vysoké kvality zdrojů pitné vody musí být sladěna se zemědělským využíváním téhož území. Technologie precizního zemědělství existují, jejich praktické využití je však ovlivněno mnoha socioekonomickými a kulturními místně specifickými podmínkami. Tento příspěvek se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry mohou být faktory jako tradice, celková hospodářská situace, ekonomická síla zemědělského podniku a osobnost zemědělce považovány za prediktory ochoty zemědělců tyto technologie využívat. Opírá se přitom o výsledky sociologického dotazníkového šetření, které proběhlo ve vybraných venkovských oblastech České republiky na počátku roku 2017.
Abstract (EN): 
The idea of precision agriculture is to optimize production inputs (fertilizers, irrigation water etc.) when trying to achieve desired harvest. More targeted use of inputs is expected to benefit for the environment as well, including quality of underground water. It can thus contribute to reconciling of a situation, where the need to sustain high quality of water resources has to be balanced with an agricultural use of the same territory. Technologies are available. Nevertheless, their practical adoption is influenced by many socio-economic and cultural factors, making any adoption site-specific. This paper tries to respond to the question to which extent factors such as tradition, overall economic situation, economic power of a farm and personality of a farmer can be considered predictors for willingness of a farmer to adopt precision agriculture technologies. It builds on results of a sociological questionnaire survey conducted in selected rural areas of the Czech Republic at the beginning of the year 2017.