STRATEGICKÝ PLÁN AKO NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE S DEVELOPERMI: PRÍKLAD DOSTUPNÉHO BÝVANIA

Title (EN): 
STRATEGIC PAN AS A TOOL TO COMMUNICATE WITH DEVELOPERS: CASE OF AFFORDABLE HOUSING
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článok porovnáva tri piliere priestorového plánovania (územný, krajinno-ekologický a strategický) z pohľadu plánovačov a ekonomických subjektov, investorov a developerov. Strategický plán má svoj ekvivalent vo verejnom aj komerčnom sektore, preto môže hrať významnú úlohu pri budovaní spolupráce medzi týmito sektormi, nastavovaní spoločných rozvojových stratégií a vytváraní synergických efektov. Článok to dokumentuje na problematike dostupného bývania zabezpečovaného samosprávou, ktoré býva štandardnou súčasťou všetkých troch pilierov, zároveň však podlieha procesom verejného obstarávania. Verejný záujem (vybudovať kvalitný priestor pre život) sa tak dostáva do priameho konfliktu s ekonomickým záujmom (najnižšia cena), a práve strategický plán by mohol pomôcť tento rozpor zmierniť. Ako príklad je uvedený Strategický plán MČ Praha – Kolovraty, ktorý v sebe zahŕňa princípy pre nastavenie multi-kriteriálneho výberu dodávateľov takýchto stavieb aj prepojenie na regulačnú funkciu územného plánu.
Abstract (EN): 
This article compares the three pillars of spatial planning (urban, environmental and strategic) through the lens of planners and economic subjects, investors and developers. Strategic plans are known and used by public bodies as well as companies; therefore, they can become the key to establish cooperation between these two sectors, to agree on common development strategies and create synergic effects. To make the point, the article focuses on affordable housing in more details. Publicly built affordable housing is the standard part of all three pillars but also a subject to public procurement processes. Public interests (developing the high-quality living environment) thus come into conflict with economic interests (the lowest price), and strategic plans might help to ease such conflict. The article introduces the Strategic Plan of Prague – Kolovraty, which implied the principles for multi-criteria public procurements (to overcome the criterion of the lowest price) and linked them to the regulatory functions of urban plans.