ANALÝZA VYUŽITÍ PARTICIPATIVNÍCH TECHNIK STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE V ÚSTECKÉM KRAJI

Title (EN): 
ANALYSE OF PARTICIPATIVE METHOS IN STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT IN ÚSTÍ REGION
Vydání: 
Abstrakt: 
Participace je aktuálním tématem v praxi strategického plánování, k čemuž přispívá i převážně pozitivní hodnocení v rámci vědecké a odborné literatury, která chápe zapojování veřejnosti jako nástroj napomáhající ke zvýšení efektivity a transparence. Tento článek představuje výsledky šetření zaměřeného na použití participativních technik ve strategických plánech územních jednotek v Ústeckém kraji na následujících úrovních: kraj, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí a obce samotné. Hlavním cílem bylo zjistit, zda byly použity techniky participace, jaké metody pro zapojení veřejnosti byly zvoleny a jací aktéři byli zapojeni – zda občané samotní, nebo veřejnost v zastoupení organizacemi a další. Z výsledků vyplývá, že deklarovaná míra využití participativních metod ve strategickém plánování je nízká a často se omezuje jen na vybrané metody participace.
Abstract (EN): 
Participation is an actual topic in the practice of strategic planning, which is also supported by mostly positive evaluations in scientific and professional literature that understand the involvement of the public as a tool to increase efficiency and transparency. This article presents the results of the survey focused on the use of participatory techniques in the Ústí nad Labem Region at the following levels of territorial units: the region, local action groups, voluntary associations of municipalities and the municipality itself. The main objective was to find out whether participatory techniques were used, which methods of public involvement were chosen and which actors were involved - whether citizens themselves or the public on behalf of organizations and others. The results show us, that declared rate of utilization of participatory techniques in strategic planning is low and often is limited only on chosen methods of participation.