VEŘEJNÉ PROSTORY A MOŽNOSTI JEJICH ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU NA PŘÍKLADU ČTVRTI PRAHA - VRŠOVICE

Title (EN): 
PUBLIC SPACES AND POSSIBILITIES OF THEIR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE ON THE EXAMPLE OF THE PRAGUE QUARTER - VRŠOVICE
Vydání: 
Abstrakt: 
Veřejné prostory měst představují významný prvek v životě lidské společnosti, jako místa, kde dochází k setkávání, mezilidské interakci i jako místa pro trávení volného času. V podmínkách městského prostředí znamená změna klimatu možnost pozitivního rozvoje a zkvalitnění veřejných prostorů, a to především díky uplatňování adaptačních opatření spojených s využíváním přírodních prvků. Mnohá zahraniční ale i česká města již v současnosti uplatňují různé formy adaptačních řešení a dochází tak k pozitivnímu a novému rozvoji městských lokalit. Cílem článku proto je na základě teoretického rozboru, navrhnout možná opatření pro eliminaci negativních jevů vzniklých v důsledku klimatických změn na veřejné prostory ve Vršovicích, a to na základě teoretických východisek a příkladů adaptačních opatření ze světa. Vzhledem k současné podobě veřejných prostorů ve Vršovicích byl součástí této práce návrh konkrétních adaptačních opatření, na základě něhož by bylo možné vytvořit z doposud nevyužívaného a zanedbaného prostoru, lokalitu, která by získala svou specifickou podobu, propojila by danou lokalitu a přispěla by ke zvýšení kvality života obyvatel ve Vršovicích, a to de facto za pouhých 7 mil. Kč., přičemž nejlevnější opatření se pohybují v řádech několika desítek tisíc koruna doba jejich realizace je jen několik týdnů. Předložený návrh tedy ukazuje praktickou realizovatelnost navržených opatření a otvírá tak cestu k jejich skutečnému prosazení v praxi.
Abstract (EN): 
Public spaces in cities are an important element in the life of human society, as places where people meet, also interact and spend their free time as well. In the conditions of the urban environment, climate change means the possibility of positive development and moreover the improvement of public spaces, mainly due to the application of adaptation measures associated with the use of natural elements. Many foreign as well as Czech cities have already been applying various forms of adaptation solutions and thus there is a positive and new development of urban localities. The aim of the article is therefore, based on a theoretical analysis, to propose possible measures to eliminate the negative phenomena caused by climate change in public 2 spaces in Vršovice, based on theoretical background and examples of adaptation measures from around the world. Additionally, given the current form of public spaces in Vršovice, this work included a proposal for specific adaptation measures, based on which it would be possible to create a hitherto unused and neglected space, a site that would acquire its specific form, connect the site and also contribute to quality life of the inhabitants of Vršovice, de facto for only CZK 7 million, while the cheapest measures are in the order of several tens of thousands of crowns, the time of their implementation is only a few weeks. The presented proposal therefore shows the practical feasibility of the proposed measures and thus opens the way to their actual implementation in practice.