REFLEXE TECHNOLOGICKÝCH HNACÍCH SIL VENKOVA 3.0 U AKTÉRŮ ROZVOJE ČESKÝCH VENKOVSKÝCH OBCÍ

Title (EN): 
CZECH RURAL DEVELOPMENT ACTORS AND THEIR REFLECTION OF TECHNOLOGICAL DRIVERS OF RURAL 3.0
Vydání: 
Abstrakt: 
Koncepty jako chytrá vesnice, chytrý venkov nebo Venkov 3.0 deklarují rostoucí zájem o technologie ve zlepšování kvality života na venkově. Venkov 3.0 je plánovací přístup k venkovu, který je mj. založen na úsilí pro zvýšení připravenosti venkovských oblastí a obyvatel na hnací síly, které budou formovat venkov v 21. století. Těmito hnacími silami jsou drony, decentralizované zdroje energie, autonomní vozidla, digitální konektivita, internet věcí a cloudové technologie, aditivní a distributivní výroba, technologie v produkci potravin, technologie v péči o zdraví a technologie ve vzdělávání. V rámci našeho článku zkoumáme za pomocí Q-metody postoje českých aktérů rozvoje venkova vůči těmto technologiím z pohledu jejich přínosu pro rozvoj venkova. Na základě výsledků definujeme čtyři základní typy venkovských aktérů s odlišnými přístupy k technologickým hnacím silám – technologičtí optimisté, moderně orientovaní podnikatelé, tradiční obyvatelé venkova a technologičtí skeptici.
Abstract (EN): 
Concepts such as smart village, smart rural, or concept Rural 3.0 demonstrate a wave of interest in the role of technologies in the improvement of rural well-being. Rural 3.0 is a rural planning approach based on efforts to increase the absorption capacity of rural areas for new driving forces shaping rural communities in the 21st century. These driving forces are based on the following technologies: drones, decentralized energy sources, autonomous vehicles, digital connectivity, internet of things, and cloud technologies, additive and distributive production, technologies in food production, health care, and education. In our article, we use the Q-method to examine the attitudes of Czech rural development actors towards these technologies in terms of their potential contribution to rural development. Based on our results, we define four basic types of rural actors with different approaches to technological driving forces - technological optimists, modern entrepreneurs, traditional rural residents, and technological sceptics.