TYPOLOGIE HISTORICKÉ KULTURNÍ KRAJINY JAKO PODKLAD PRO PAMÁTKOVOU PÉČI A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Title (EN): 
TYPOLOGY OF HISTORICAL CULTURAL LANDSCAPES AS A BASIS FOR MONUMENT CONSERVATION AND REGIONAL DEVELOPMENT
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek představuje metodiku Typologie historické kulturní krajiny České republiky, která vznikla jako odpověď na požadavky Úmluvy Rady Evropy o krajině a dalších národních i evropských dokumentů týkajících se ochrany krajiny. Vymezení jednotek a celků historické kulturní krajiny navazuje na požadavek vymezit vlastní krajiny na celém svém území, analyzovat jejich charakteristiky, síly a tlaky, které je mění; sledovat jejich změny. Typologický přístup vycházející ze signifikantních znaků historické kulturní krajiny najde uplatnění především v oblasti památkové péče, ale má přesah i do dalších resortů a hraje též významnou roli ve zvyšování povědomí veřejnosti o hodnotách krajiny v celé bohatosti jejích forem naplňujících její identitu. Metodika byla aplikována na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady, přičemž tři nejzajímavější jednotky, příklady méně výrazných historických krajin, jsou v článku podrobněji představeny.
Abstract (EN): 
The article presents the methodology of the Typology of Historical Cultural Landscapes of the Czech Republic, which was developed in response to the requirements of the Council of Europe Landscape Convention and other national and European documents related to landscape protection. The definition of units and units of historical cultural landscapes follows the requirement to identify its own landscapes throughout its territory; to analyse their characteristics and the forces and pressures transforming them; to take note of changes. The typological approach based on the significant features of historic cultural landscapes finds its application primarily in the field of conservation, but it also extends to other departments and plays an important role in raising public awareness of the values of the landscape in all its richness of forms that fulfil its identity. The methodology has been applied to the territory of the administrative district of the municipality with extended powers Poděbrady, and the three most interesting units, examples of less distinctive historic landscapes, are presented in the article in more detail.