Tisková zpráva z konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 6 na téma roku 2015 „ Od regionálního ke globálnímu rozvoji“

Ve čtvrtek 21. května 2014 se na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze konal již 6. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí letos na aktuální téma Od regionálního ke globálnímu rozvoji. Toto téma bylo zvoleno proto, že rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce, jehož cílem je osvětovými a edukačními aktivitami směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli tisíciletí. Jednání konference, nad kterým převzal záštitu PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj, bylo rozděleno do dvou tematických bloků, a to Regionální rozvoj jako základ globální prosperity a Regionální, subregionální, lokální … glokální. VŠRR pořádala tuto konferenci tradičně se svou partnerskou organizací Civitas per Populi o.p.s.

Klíčový referát konference přednesl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. na téma Česká rozvojová pomoc a její efektivita na příkladu pomoci v Kambodži s podtitulem Efektivita prostředků vynaložených na Globální rozvojovou pomoc v ČR. V tomto referátu představil účastníkům konference Evropský rok rozvojové spolupráce, který pro rozvojové organizace v celé EU znamená jedinečnou příležitost, jak zdůraznit odhodlání Evropy vymýtit chudobu na celém světě a inspirovat co nejvíce Evropanů, aby se v oblasti rozvoje angažovali. Připomněl, že rok 2015 je také rokem, kdy končí lhůta ke splnění rozvojových cílů tisíciletí, na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj. Doplnil, že průzkum Eurobarometr z roku 2013 přinesl zajímavé výsledky ohledně toho, jak se na rozvojovou pomoc dívají občané EU, neboť více než 80 % Evropanů se domnívá, že rozvojová pomoc je důležitá, a 60 % si myslí, že by EU měla tuto pomoc rozšířit. Dvě třetiny respondentů se domnívají, že by potírání chudoby v rozvojových zemích mělo být jednou z hlavních priorit Evropské unie. Zároveň však 50 % dotázaných nemá ponětí o tom, komu je pomoc Evropské unie určena.

Na příkladu Česká globální rozvojové spolupráce a Kambodži jako tzv. projektové země představil praktickou aplikaci transformační spolupráce a víceméně dnes již vzorový projekt Střední technické JHP školy v kambodžském městě Puok v provincii Siem Riep postavené z prostředků českých soukromých donorů v roce 2011 a dále financované kombinací českých a amerických soukromých donorů beze ztrát (cca 13-15 t. USD/rok), administrativy a závislosti na státu. Česká rozvojová agentura pak podpořila rozvoj a zejména ekologizaci školy spočívající v instalování fotovoltaického systému, systém likvidace části odpadů – kompost, pálení, filtrace odpadních vod, odvoz tříděného odpadu, využití zbytků, organickém hospodaření na školních pozemcích a „bio“ produkce potravin pro školu – ryby, houby, koření, drůbež, vejce, zelenina a rozšíření sanitárních zařízení a zkvalitnění hygieny (filtry, apod.). Škola se tak stala víceméně soběstačnou jak energeticky, tak i potravinově. Jejích cca 50 absolventů ročně je po roce studia plně uplatnitelných na trhu práce (učí se anglicky slovem i písmem, pracovat na PC, opravovat drobnou elektroniku a jedna třída šití).

Konference se dále zaměřila na otázky politik regionálního rozvoje, migrace cizinců do České republiky, ale i otázky čistě lokálního charakteru jako je suburbanizace a její dopady. Referáty z konference budou publikovány ve sborníku v podobě čísla 2/2015 časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a prací dostupné na www.regionalnirozvoj.eu, kde jsou rovněž k dispozici prezentace příspěvků, které na konferenci zazněly.

Vladimíra Šilhánková, 25.5.2015