Odraz krajiny v obraze sídla

Title (EN): 
The City Image as a Reflection of the Landscape Image
Vydání: 
Abstrakt: 
Táto práca pojednáva o vzťahu medzi krajinou a sídlom. Rozoberá a definuje obraz krajiny a sídla pomocou troch druhov kritérií. Ako východiskové sme použili Schulzove archetypy. Z nich sme vyvinuli intuitívne hodnotenie krajiny a sídla, ktoré sme nakoniec overovali vedeckým hodnotením pomocou kompozičných kritérií. Na základe porovnania sme určili či sídlo bolo alebo nebolo dobre založené v súlade s okolitou krajinou. Hodnotenie sa robilo na nasledovných sídlach a krajinách, v ktorých sa sídla nachádzajú: Praha, Atény, Chartúm, Brighton, Sousse, Košice, Považská Bystrica, Poprad a Nitra.
Abstract (EN): 
This work si focused on relation between landscape and city. It defines landscape image and city image by three kinds of criterions. We used Schulz archetypes as initials criterions to create basic evaluation of city and landscape image. Then we prepared intuitive evaluation. To confirm intuitive evaluation we performed compositional evaluation. Evaluation was made in following cities: Prague, Athens, Chartum, Brighton (UK), Sousse, Košice, Považská Bystrica, Poprad a Nitra.