AGROVOLTAIKA: PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A UDRŽITELNOST?

Title (EN): 
AGROVOLTAICS: OPPORTUNITY OR THREAT FOR AGRICULTURE AND SUSTAINABILITY?
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek popisuje rozvoj agrovoltaiky z hlediska ekonomických, politických, legislativních a geografických proměnných a diskutuje agrovoltaiku z hlediska více perspektiv různých aktérů a jejich zájmů. Vyhodnocuje agrovoltaiku pomocí konceptu ESPECT –TODS, tedy 6 pilířů trvalého udržitelného rozvoje a os vyjadřující dominanci a podřízenost, temporalitu a prostorovost. Téma je aktuální díky změnám v technologii, v energetickém mixu ČR i z hlediska platnosti nové legislativy a nutnosti jejího výkladu (zejména výkladu veřejného zájmu v oblasti fotovoltaiky). Agrovoltaika může být řešením zajištění energie a zároveň zemědělské produkce, pokud bude používána v souladu s dalšími funkcemi krajiny a venkova. Cílem je prohloubení poznání a vyváženost diskurzů, aby byly naplněny cíle územního plánování z hlediska harmonického využití území.
Abstract (EN): 
The article deals with the boom of agrovoltaics and shows more structures, perspectives, and discourses (economic, political, legislative, and geographical) about agrovoltaics. The paper discusses the interests of different actors and stakeholders in solar energy in cooperation with agriculture. Paper evaluates agrivoltaics using the ESPECT – TODS concept, i.e. 6 pillars of sustainable development and 4 axes expressing dominance and oppression, temporality and spatiality. The topic is actual due to changes in technology, in the energy mix of the Czech Republic and in terms of the validity of new legislation and the need to interpret it (especially the interpretation of the public interest in the field of photovoltaics). Agrivoltaics can be a solution for providing energy and agricultural production at the same time, if used in coordination with other functions of the landscape and the countryside. The goal of the paper is to deepen the knowledge and balance of discourses in order to fulfill the objectives of spatial planning, which means harmonious land use and the balance of all public interests.