Vyhodnocení infrastrukturních potřeb pro lokality suburbánní zástavby na příkladu zázemí města Pardubic

Title (EN): 
Evaluation of the infrastructure needs of suburban development on the example of the suurondings of the Pardubice city
Vydání: 
Abstrakt: 
Článek se zabývá analýzou infrastrukturních potřeb suburbánních zón a vyhodnocením jejich ekonomické náročnosti. V práci je provedena analýza potřeb výstavby nové dopravní a technické infrastruktury ve vybraných obcích v suburbánní zóně Pardubic. Je provedena analýza výdajů potřebných pro výstavbu a následnou údržbu infrastruktury a zjištěné výdaje jsou porovnány s rozpočtovými možnostmi zkoumaných obcí. V závěrečné části jsou výdaje na pořízení a údržbu infrastruktury v suburbánních územích porovnány s obdobnými výdaji v tradičních urbánních strukturách.
Abstract (EN): 
The article deals with analysis of infrastructure-needs of suburban areas and evaluation of their economical demands. An analysis of new transport and technical infrastructure construction needs in selected municipalities in suburban area of Pardubice takes place either. Then, an analysis of outlays into building and operation of infrastructure is presented. The outlays are compared with municipality-budgets. The closing part is formed of comparison of outlays into building and operation of infrastructure in suburban areas and in traditional urban structures.