Rozvojová pomoc jako součást regionálního rozvoje na příkladu Moldavska

Title (EN): 
Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova
Abstrakt: 
Článek se ve své první části zaměřuje na zdůraznění významu rozvojové pomoci a na způsoby poměřování ekonomické a životní úrovněstátů. Druhá část je věnována Moldavské republice a problematickým oblastem jejího rozvoje. Třetí část článku je cílena na popis struktury a objemu rozvojové pomoci, jež je určena tomuto státu, a jejímu vlivu na rozvoj Moldavska.
Abstract (EN): 
The article is in its first part focused on highlighting the importance of development aid and on the ways of measuring the economic and living standards of countries. The second part is dedicated to the Republic of Moldova and problematic areas of its development. The third part of the article is focused on the structure andvolume of development assistance, which is provided to the state mentioned above, and its effect on the development of Moldova.