Vliv přímých zahraničních investic na ekonomickou výkonnost regionu

Title (EN): 
The Foreign Direct Investments Impact on Performance of a Regional Economics
Keywords (EN): 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá problematikou přímých zahraničních investic v České republice a jejích regionech. První část shrnuje zhodnocení aktuálního stavu a vývoje přímých zahraničních investic v českých regionech. Druhá část je zaměřena na posouzení vlivu přímých zahraničních investic na tvorbu regionálního HDP a zaměstnanost, a současně porovnání intenzity vývoje přímých zahraničních investic a zmíněných ukazatelů. Na základě provedených analýz byly zjištěny značné disproporce v rozložení přímých zahraničních investic mezi sledovanými regiony, a to jak vzhledem k stavu, tak k vývoji. Dále bylo zjištěno, že zatímco vliv PZI na tvorbu regionálního HDP je značný, k problematice zaměstnanosti se překvapivě jeví spíše jako irelevantní.
Abstract (EN): 
The paper deals with the issue of foreign direct investments in the Czech Republic and its regions. The first part contains an evaluation of actual situation and development of foreign direct investments in Czech regions. Another part deals with examination of foreign direct investments impact on regional GDP and employment; currently, the comparison effort of foreign direct investments development to mentioned indicators. The analysis showed large disparities of FDI arrangement among suspected regions, regarding the situation and development as well. Further, findings suggest while the FDI impact on formation of regional GDP is large, the employment looks surprisingly irrelevant.