Hodnocení územních plánů z pohledu udržitelného rozvoje (VURÚ) a dopadů na životní prostředí (SEA)

Title (EN): 
Evaluation of regional plans from the perspective of sustainable development and impacts on the environment
Vydání: 
Abstrakt: 
Tento článek se zaměřuje na územní plánování a s ním úzce spjaté procesy, zásady a nařízení při tvorbě územních plánů. Cílem je prozkoumat postupy, při nichž dochází k posuzování dopadů územních plánů na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí. Ve výsledku pak dojde ke zhodnocení dodržování těchto postupů u konkrétního územního plánu.
Abstract (EN): 
This article focuses on the development of regional planning and closely related processes, policies and regulations. The aim is to analyse the processes involved in evaluating the impact on regional plans for sustainable development and environment. In conclusion, compliance of the processes in a specific regional plan is assessed.