Proměny zeleně v ulicích centra Hradce Králové

Title (EN): 
Greenery Changes in Streets of Central Part of Hradec Králové
Vydání: 
Abstrakt: 
Zeleň ve veřejném prostoru je neoddělitelnou součástí obrazu každého města, neboť plní celou řadu funkcí rekreačních, hygienických či ekostabilizačních. Městská uliční neboli urbanizovaná zeleň pak plní zejména funkci estetickou a prostorotvornou, neboť město nejen zkrášluje, ale i zobytňuje. Článek se zaměřuje na analýzu a proměny zeleně v ulicích centrálního Hradce Králové, které vznikly v průběhu transformace města z pevnosti na moderní město a na jejich význam pro formování Hradce Králové jako „města plného zeleně“. Důraz je kladen na tři městské prostory – ulici V Lipkách, třídu Karla IV. a nábřeží Labe (zahrnující prostor Tylova, Smetanova a Eliščina nábřeží). Metodologicky je článek založen na analýze historických údajů, jejich deskripci a komparaci s obecnými metodologickými přístupy v oblasti zkoumání veřejných městských prostorů.
Abstract (EN): 
The greenery in public space is inseparable part of city image in each city because it plays important functions as recreation, hygiene or eco-stabilisation. The street greenery or urban greenery then plays the esthetical and spatial function and makes the city beautiful and live liable. The paper focuses on analysis and changes of greenery in streets in central part of city of Hradec Králové, which was created during the city transformation from baroque fortress into modern city and on its importance for Hradec Králové´s forming as a city which is “full of greenery”. The accent is put on three public spaces – streets V Lipkách, Karla IV and Labe´s river bank (included Tylovo, Smetanovo and Eliščino river bank). From the methodological point of view is the paper based on historic data analysis, their description and comparison with common methodological approaches on the field of public spaces research.