Typologie zeleně veřejných prostorů historických jader měst na příkladu MPZ Středočeského kraje

Title (EN): 
Typology of Public Green Spaces in Historical Town Centres Exemplified by the Urban Conservation Zones in Central Bohemian Region
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá vymezením typů veřejných prostor v územích s památkovými hodnotami na základě jejich funkce, významu a polohy. V souvislosti s formováním náměstí, ulic, parků a promenád je dokumentován vývoj zeleně těchto prostor. Změny ploch a linií zeleně jsou zaznamenány v rámci struktury historického jádra na základě porovnání dostupných historických map a leteckých snímků. Informace doplňují výsledky monitoringu současného stavu zeleně MPZ Středočeského kraje. Tato data mohou být východiskem pro ochranu a regeneraci těchto prostor.
Abstract (EN): 
The paper deals with defining the types of public space in areas with monumental values based on their function, importance and position. Development of these green areas is documented in connection with the formation of squares, streets, parks and promenades. Based on a comparison of available historical maps and aerial photographs, there are taken down changes in areas and lines of vegetation within the structure of the historical town centres. This information is complemented by the results of monitoring the current condition of greenery in urban conservation zones in Central Bohemian Region. These data can be the ground for the protection and regeneration of these areas.