Evropská územní spolupráce v regionální politice EU – vývoj, formy, výhled a kritika

Title (EN): 
European Territorial Cooperation in EU Regional Policy – Development, Types, Perspective and Critique
Abstrakt: 
Evropská územní spolupráce byla v letech 2007–2013 jedním ze tří cílů politiky soudržnosti EU (regionální politiky EU). Podobně tomu bude i v následujícím programovém období 2014–2020. I když na tento cíl byly a jsou vyhrazeny řádově menší prostředky než na ostatní cíle, Společenství stále považuje přeshraniční, meziregionální a nadnárodní unijní územní spolupráci za důležitou sféru regionální politiky, důležitou zejména pro novější a přistupující země EU a pro země EU ležící na bývalém rozhraní mezi Západem a Východem. Tento příspěvek nejprve představí vývoj, formy a programy politiky Evropské území spolupráce, výhled na nové programovací období a následně tento systém podrobí kritice, zejména z pozic sociálně geografických a z hlediska geografického prostředí Evropy, České republiky a jižních Čech.
Abstract (EN): 
European territorial cooperation in 2007–2013 was one of the three objectives of EU cohesion policy (EU regional policy). Similarly, it will in the next programming period 2014–2020. Even if for this goal were and are reserved much less resources than for the other objectives, the Community still considers cross-border, interregional and transnational EU territorial cooperation as an important sphere of regional policy, especially important for newer and acceding countries to the EU and for EU countries lying the interface between the former East and West. This paper first introduces the development, types and programs of policy of European territorial cooperation, perspective for the new programming period, then the system is subjected critique, especially from the standpoint of human geography and from point of view the geographical environment of Europe, the Czech Republic and southern Bohemia.