Vývoj věkové struktury obyvatel krajů České republiky jako příležitost i hrozba regionálního rozvoje

Title (EN): 
The Development of the Age Structure of the Population Regions of the Czech Republic as an Opportunity and a Threat to Regional Development
Abstrakt: 
Článek se věnuje problematice lidských zdrojů v České republice (dále ČR). Na základě dat z posledních tří Sčítání lidu, domů a bytů na našem území (roky 1991, 2001 a 2011), představuje komparativní analýzu stavu lidských zdrojů dle věkového složení obyvatelstva na úrovni jednotlivých krajů ČR s cílem vyhodnotit odlišnosti v jednotlivých krajích ČR a jejich vývoj v čase. Z analýzy vyplynulo, že podíl obyvatel ve věku 0-14 let se ve všech krajích ČR každým rokem sčítání snižoval. Zato podíl obyvatel ve věku 15-64 let se v roce 2001 (oproti roku 1991) zvýšil. Následně sice v roce 2011 došlo k mírnému snížení podílu obyvatel tohoto věkového složení (až na kraj Vysočina, kde došlo k mírnému zvýšení), ale celkově od roku 1991 došlo ke zvýšení podílu obyvatel ve věku 15-64 let v každém kraji ČR. Co se týče postproduktivního věku v jednotlivých krajích ČR, od sčítání v roce 1991 se podíl obyvatel v tomto věkovém složení zvýšil, a to jak v roce 2001, tak v roce 2011. Celkově tedy analýza ukázala na jednoznačný trend snižování podílu obyvatel ve věku 0-14 let a zvyšování podílu obyvatel ve věku 65 a více let. V roce 2011 dokonce poprvé za roky sčítání podíl obyvatel ve věku 65 a více let převýšil podíl obyvatel ve věku 0-14 let, což je dlouhodobě neudržitelné.
Abstract (EN): 
This article focuses on human resources in the Czech Republic. Based on data from the last three census and housing in the country (1991, 2001 and 2011), presents a comparative analysis of human resources according to the age structure of the population at the level of individual regions in order to evaluate differences in individual regions and their development time. The analysis showed that the proportion of the population aged 0-14 years in all regions of the Czech Republic every year decline. But the proportion of the population aged 15-64 in 2001(compared to 1991) increased. Subsequently, while in 2011 there was a slight decrease in the population of this age (up to the region Vysočina, where there was a slight increase), but since 1991 there has been an increase in the proportion of the population aged 15-64 in each region of the Czech Republic. As for the post-productive age in each region, from the census in 1991, the proportion of the population in this age increased, both in 2001 and in 2011. Overall, the analysis showed a clear trend to reduce the proportion of population aged 0-14 years and the increase in the population aged 65 and over. In 2011, even the first time the share of the population aged 65 and over exceeded the share of population aged 0-14 years, which is unsustainable.