Možnosti využití cestovního ruchu pro rozvoj venkova v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem

Title (EN): 
Possibilities of Using Tourism for Rural Development in the Micro-Region Bystřice nad Pernštejnem
Vydání: 
Abstrakt: 
Cestovní ruch je zpravidla považován za odvětví, které může kompenzovat útlum produkčního zemědělství, zvláště v periferních oblastech. Příspěvek analyzuje lokalizační, realizační a specifické faktory rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem na vnitřní periferii Česka. Uvedený region je nejen výrazně odlehlý od všech významnějších regionálních středisek, ale je zároveň postižen těžbou uranu a jejím útlumem. Vnitřní periferie je vhodná pro rozvoj diverzifikovaného sportovně-turistického cestovního ruchu s důrazem na jeho měkké formy. Takový cestovní ruch je udržitelný, ale nemůže nahradit produkční zemědělství – už proto, že zemědělství je významné pro údržbu krajiny. Přitom je nutno vzít konkurenci sousedních mikroregionů. Podstatný je humánní a sociální kapitál.
Abstract (EN): 
Tourism is often considered for a branch able to compensate the decline of productive agriculture. – particularly in peripheral regions. The paper analyses locational, implementation and specific factors of tourism development in the Bystřice nad Pernštejnem micro-region in the inner periphery of Czechia. The mentioned region is not only remote from all important regional centres but it is impacted with the uranium mining and its downturn. Inner periphery is suitable for the development of diversified sport tourism with the accent on its soft forms. Such tourism is sustainable, but it is not able to substitute the agriculture – at least because the agriculture is important for the landscape maintenance. It is also important to take into account the competition of neighbouring micro-regions. Human and social capital are extremely substantial.