Protierózna ekosystemová služba lesných spoločenstiev vo vybranom regióne

Title (EN): 
Erosion Ecosystem Service of Forest Communities in The Selected Region
Vydání: 
Abstrakt: 
Príspevok sa zaoberá identifikáciou kapacity ekosystému pre udržateľnosť životného prostredia cez hodnotenie protieróznej služby lesa. Vo vybraných vidieckych obciach v mikroregióne Tribečsko (Nitriansky kraj) sme identifikovali lesné ekosystémy zabezpečujúce ochranu pôdy a ekosystémov pred vodnou eróziou. Využili sme induktívny prístup identifikácie ekosystémovej služby cez poznanie biodiverzity vegetácie, jej analýzy, lokalizácie a plošnom rozšírení. Lesné spoločenstvá (8 457 ha) poskytujú protieróznu funkciu, prioritne však lesy kategórie ochranných lesov (4%, 262 ha). Prevažne biotopy bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov a dubovo-hrabových lesov karpatských majú prevládajúci úžitok v ochrane pred vodnou eróziou a nepriaznivými podmienkami stanovíšť. Lesy identifikované v severnej časti územia v podhorských obciach poskytujú službu na regionálnej úrovni. Správnym manažmentom a poznaním stavu ekosystémov plnia protipovodňovú ochranu a úžitky z dobrého zdravotného stavu lesov. Dodržiavaním opatrení Hospodárskej úpravy lesov a Programu starostlivosti o lesy plnia lesy rovnako úžitky na lokálnej úrovni a napomáhajú udržateľnému stavu životného prostredia.
Abstract (EN): 
The paper deals with the identification of the capacity of the ecosystem to environmental sustainability through the evaluation of erosion forest service. In rural communes of the micro-region Tribečsko (Nitra region), we identified the forest ecosystems that ensure the protection of soil and ecosystems from water erosion. We used an inductive approach for identifying ecosystem services through biodiversity of vegetation, its analysis, localization and spreading. Forest communities (8,457 ha) provide erosion functions, priority forests categories of protective forests (4%, 262 ha). Mostly habitats of beech and fir-beech forests and flowery oak-hornbeam forests of the Carpathian have predominant benefit of protection against water erosion and unfavorable conditions habitats. Forests identified in the northern part of the area in the mountain village providing a service at the regional level. With the good management and knowledge of ecosystems, forests provide protection from flood and benefits of good health of forests. Compliance with measures of forest management and care program forests, forests have an equally benefits at the local level and support sustainable state of the environment.