Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Title (EN): 
Assessment of Impacts of Cycling Infrastructure Projects into Regional Life
Vydání: 
Abstrakt: 
Cyklistická infrastruktura umožňující další rozvoj cestovního ruchu byla v programovacím období 2007-2013 hojně podporována. Rozsáhlá podpora vedla k debatě, zda se jedná o efektivně vynaložené prostředky. Příspěvek se zabývá možnostmi vyhodnocení dopadů cyklistické infrastruktury do života regionů. Na konkrétním případě rozebírá jednotlivé dopady a hodnotí jejich měřitelnost ve vztahu k projektu. Součástí příspěvku je rovněž pokus o finanční vyčíslení přínosů cyklostezky do území pomocí metod CBA a WTP spojený s debatou o vhodnosti využití jednotlivých metod a veličin zahrnutých mezi přínosy cyklistické dopravy. Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit dopady vybrané cyklostezky do území a navrhnout ukazatele, které by tento dopad mohly objektivně prokázat.
Abstract (EN): 
Cycling infrastructure that would help to the development of tourism was widely supported during the EU programming period 2007-2013. This support led to the debate about the effectiveness of spent public funds. The article is focused on possible assessment of impacts of cycling infrastructure into regional life. On the basement of the concrete example it assess possible impacts and tries to measure them. It also tries to quantify monetary benefits of the project using CBA and WTP analyses. The aim of the paper is to evaluate impacts of chosen cycle path to region and propose indicators that would prove the impact.