Integrované přístupy ke strategickému plánování měst - nové trendy péče o vodu

Title (EN): 
Itegrated Approches to Strategic Urban Planning - New Trends of Water Management
Vydání: 
Abstrakt: 
Integrovaný přístup ke strategickému plánování diskutujeme ve třech dimenzích: věcné, územní a časové. Příspěvek se soustředí na nové integrované přístupy k péči o vodu ve městech v kontextu strategického plánování v České republice. Prezentujeme nové nástroje managementu (Water sensitive urban design, Sustainable urban drainage systems, Low-impact development atd.). Například Water sensitive urban design (WSUD, koncepce města citlivého k vodě) je australským přístupem k plánování a utváření městského prostředí, který podporuje zdravé ekosystémy, ochranu před povodněmi a životní styl v souladu s inteligentní péčí o vodu. Prezentujeme jednotlivé fáze vývoje vodního hospodářství města Plzně. V tomto kontextu nejsou současné trendy péče o vodu ve městech v České republice na nejvyšší úrovni. Měli bychom harmonizovat oběh vody v městské krajině a integrovat funkční biokoridory vodních toků, protipovodňovou ochranu, prevenci před znečištěním a sociální výhody přítomnosti vody v městské krajině.
Abstract (EN): 
We discuss an integrated approach to strategic planning in three dimensions: subject, territorial and time. This paper is a review concentrated on new integrated approaches to water management of cities in context of strategic planning in the Czech Republic. We present new water management tools (Water sensitive urban design, Sustainable urban drainage systems, Low-impact development etc.). Water sensitive urban design (WSUD), for example, is an Australian approach to the planning and design of urban environment that supports healthy ecosystems, flood management and lifestyles through smart water management. We present development steps of city water management in Pilsen. In this context, there are not contemporary trends in strategic planning of city water management in the Czech Republic on the highest level. We should harmonize water cycle in the urban landscape and integrate waterway health, flood management, pollution prevention and protection of social amenity of water.