Perspective Development of Intellectual Potential of Society

Title (EN): 
Perspective Development of Intellectual Potential of Society
Vydání: 
Abstrakt: 
Je dobře známou skutečností, že za účelem konkurence na trhu, je nutné, aby výrobky byly kvalitnější, a zároveň, aby dosahovaly nižších výrobních nákladů. Efektivní využití intelektuálního potenciálu může napomoci dosáhnout plnění těchto podmínek, a tím přispívat k růstu ekonomiky, jeho uplatnění ve skupině evropských lídrů v oblastech socio-ekonomického rozvoje. To je možné díky implementaci intelektuálního vkladu pro dosažení výše uvedeného cíle. Náklady na školení a další vzdělávání odborníků a vládní podpora rozvoje intelektuálního potenciálu otevírá vyhlídky na zavádění nových technologií, zvýšení hrubého domácího produktu, zlepšení životních podmínek a duševního komfortu občanů. Příspěvek se zaměřuje na posouzení intelektu společnosti v regionu, navrhuje univerzální metodu, pomocí níž můžeme odhadovat intelektuální potenciál.
Abstract (EN): 
It is a well-known fact that in order to compete in the market, it is necessary to have the highest quality products and at the same time, have lower production costs. The effective use of intellectual potential could ensure the fulfilment of these conditions and thus contribute to the growth of the economy, its entry into the group of European leaders in the socio-economic development. It is possible due to the implementation of intellectual investment to achieve the above objectives. The costs for training and continuing education of professionals and government support on the development of intellectual potential opens up the prospects for the introduction of new technologies, the increase of the Gross Domestic Product, the improvement of the welfare and spiritual comfort of citizens. The paper focuses on the assessment of the intellectual society of a region, proposing a universal method by which we can estimate intellectual potential.