Regionální rozvoj: od regionálního plánování k regionálnímu managementu

Title (EN): 
Regional Development: from Regional Planning to Regional Management
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá vymezením „regionální management“ jakožto rozvojového konceptu. Chápe jej jako nástroj, jak zefektivnit jak strategické regionální plánování, tak nadmístní (meziobecní) spolupráci. Shrnuje poznatky o faktorech jeho úspěšnosti. Vychází především ze zkušeností z německy hovořících zemí. Hledá odpověď na otázku jeho nejvhodnějšího organizačního uspořádání.
Abstract (EN): 
The paper deals with the definition of "regional management" as the development concept. The authors see it as a regional policy instrument to streamline strategic regional planning and supra-local (inter-municipal) cooperation. It summarizes the findings of the factors of its success. It is mainly based on the experience of the German-speaking countries. It tries to seek an answer to the question of its most appropriate organizational structure.