Studie česko-rakouského pohraničí na území euroregionu Pomoraví/Weinviertel

Title (EN): 
Study of Czech-Austrian Borderland on ohe Territory of Euroregion Pomoraví/Weinviertel
Vydání: 
Abstrakt: 
V této stati se budu zabývat východní částí česko-rakouského pohraničí (oblast Euroregionu Pomoraví a Weinviertel (bez slovenské části Zahorie) a konkrétně vnímáním otevřené hranice a přeshraniční spolupráce místním obyvatelstvem jak v Česku, tak v Rakousku. K hlavním důvodům pro zvolení tohoto tématu patří aktuálnost vzhledem ke změnám, které v českém pohraničí nastaly po roce 1989 a dále poměrné nízká "vědecká" aktivita v česko-rakouském pohraničí z pohledu vzájemných vazeb, styků a spolupráce (na rozdíl od pohraničí česko-německého). Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření v červenci a srpnu roku 2015 a v létě 2016 bude následovat druhá část výzkumu zaměřená na slovensko-rakouské pohraničí. Poté budou porovnány odpovědi obou částí výzkumu.
Abstract (EN): 
In the following paper I was focusing on the eastern part of the Czech-Austrian borderland (area of the Euroregion Pomoraví/Weinviertel) and the topic sounds: Cross-border cooperation (CBC) between municipalities in this region and the perception of the state border and the CBC of local inhabitants in czech and austrian part of the euroregion. The main reasons for this theme is topicality due to changes which occurred in the Czech borderlands after 1989 (the borders were opened, Austria and then Czechia became members of the EU etc.) and there is quite no study or paper about Czech-Autrian borderland. This research took place in form of survey in czech and austrian side of the border on July and August 2015. The following part of this research will be accomplished in the Czech-Slovakian borderlands. After that I would like to compare both parts of this research.
Příloha: