Biosférická rezervace Šumava - inovativní nástroj integrované ochrany přírody

Title (EN): 
Šumava biosphere reserve - innovative tool of integrated nature protection
Vydání: 
Abstrakt: 
Cílem článku je popis a analýza fungování biosférické rezervace jako inovativního přístupu v integrované ochraně přírody a krajiny na Šumavě a následná interpretace prizmatem Mertonovy teorie adaptace. Jako základní metoda byla použita disciplinovaná případová studie. Reflektovala výsledky longitudinálního akčního výzkumu, který byl v území autory realizován. Byly postupně analyzovány tři institucionální modely biosférické rezervace. Ukázalo se, že nezávisle na institucionální afiliaci byl koncept využíván jen účelově, v případě že byly k dispozici projektové finanční prostředky. Dnes lze konstatovat, že státní správa v ochraně přírody koncept biosférické rezervace internalizovala. V intencích Mertonovy teorie tak došlo ke změně její adaptační strategie, kdy inovace byla nahrazena konformitou. V této situaci se aktivity biosférické rezervace inovativně zaměřily na realizaci projektů založených na principu ochrany přírody a krajiny prostřednictvím jejího šetrného využívání.
Abstract (EN): 
The aim of the article is to describe and analyse functioning of biosphere reserve as an innovative approach to integrated nature and landscape conservation as it was implemented in the Šumava Mts. The implementation process was then interpreted in terms of Merton’s adaptation theory. Case study was used as the key method reflecting results of longitudinal action research realised by authores in the area. Three institutional models of biosphere reserve were analysed. Regardless its institutional affiliation, the concept appeared to be used expediently only, depending on availability of financial resources. Nowadays we can state that the concept of biosphere reserve has been internalised by the state administration in nature protection. In terms of Merton’s theory, it can be interpreted as a change in adaptation strategy – from innovation to conformity. In this situation, activities of biosphere reserve have innovativly focused on projects building on the principle of nature and landscape conservation-by-use.
Příloha: