Pocitové mapy v plánování měst a regionů

Title (EN): 
Emotional Maps in Urban Planning
Vydání: 
Abstrakt: 
Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které historicky sehrávaly důležitou roli v plánování měst i jejich výzkumu. Lynch i Gould definují mentální mapy rozdílně, Gould chápe mentální mapu jako odraz prostorových preferencí. Lynch naopak rozumí mentální mapou samotné zobrazení prostoru jedincem, ve kterém se projeví jeho vnímání obsahu mapy, prostorové umístění, orientace atd. Pocitové mapy jsou podskupinou gouldovkého typu mentálních map, které umožňují občanům zaznamenávat emoční preference ohledně míst, ve kterých bydlí, či se v nich často pohybují. Nasazení pocitových map (PocitoveMapy.cz) v plánování měst a regionů vychází z myšlenky GeoParticipace, tedy využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí. Výstupy z podobných „barometrů“ prostorových pocitů mohou hrát významnou roli v rozvoji města, pokud jsou jim ochotni naslouchat lidé, kteří o rozvoji města rozhodují.
Abstract (EN): 
Mental maps and mental mapping are concepts historically linked with urban planning and respective research. Ever since Kevin Lynch and Peter Gould started working with place perception and used mental maps to explore city visualisation and spatial preferences, participation has become an integral part of geographical research. Gould uses preferential emotional maps, while Lynch works with perceptional maps. Emotional maps are subgroup of Gould-style mental maps and allow citizens to mark their emotional preferences about places they live or commute often. Emotional maps are linked with the concept of GeoParticipation, that works with public participation in local decision making process. The results from these tools can be used in further urban planning as a part of participatory planning support system (PPSS).
Příloha: