AKTIVIZACE AKTÉRŮ V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V KONTEXTU PŘÍPRAVY A REALIZACE STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE ČR

Title (EN): 
ACTIVATION OF STAKEHOLDERS IN THE FIELD OF RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN THE CONTEXT OF PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF THE SMART SPECIALIZATION STRATEGY OF THE CZECH REPUBLIC
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá problematikou implementace konceptu inteligentní specializace v ČR. Soustředí se na specifika českého přístupu – národní regionální přístup a možné odlišnosti v naplňování koncepce. Pozornost je věnována práci s aktéry v oblasti výzkumné a vývojové sféry (veřejné výzkumné instituce, inovační útvar podniků apod.) - koncept objevování podnikatelských příležitostí. Příspěvek se dále soustředí na základní problémy a dilemata spojená se zapojováním partnerů, možnostmi a limity jejich aktivizace a možnosti koordinace aktivit na národní a regionální úrovni.
Abstract (EN): 
The paper deals with the implementation of the concept of smart specialization in the Czech Republic. It focuses on the specifics of the Czech approach - national and regional approach and possible differences in the implementation of the concept. Attention is paid to working with actors in the area of research and development (public research institutions, innovation department of enterprises, etc.) - the entrepreneurial discovery process. The paper also focuses on the basic problems and dilemmas associated with the involvement of partners, the possibilities and limits of their activation and the possibility of coordination of activities at national and regional level.