Články autora

Příspěvek se zabývá problematikou implementace konceptu inteligentní specializace v ČR. Soustředí se na specifika českého přístupu – národní regionální přístup a možné odlišnosti v naplňování koncepce. Pozornost je věnována práci s aktéry v oblasti výzkumné a vývojové sféry (veřejné výzkumné instituce, inovační útvar podniků apod.) - koncept objevování podnikatelských příležitostí. Příspěvek se dále soustředí na základní problémy a dilemata spojená se zapojováním partnerů, možnostmi a limity jejich aktivizace a možnosti koordinace aktivit na národní a regionální úrovni.
Článek se zaměřuje na možnost využití meziobecní spolupráce jako nástroje pro zajištění podmínek pro efektivní fungování obcí. Prostřednictvím meziobecní spolupráce je možné usilovat o společného zajištění dostupnosti a kvality veřejných služeb zajišťovaných obcemi v samostatné působnosti, případně realizovat rozvojová opatření společného zájmu. Jako nové téma meziobecní spolupráce se však objevuje i poptávka po zajištění podpůrných vnitřních služeb umožňujících vlastní chod obcí a měst, jako jsou právní a účetní služby, řešení veřejných zakázek, společná koordinace strategického plánování apod. Příspěvek přináší první výsledky plošného šetření především mezi malými obcemi, které indikují možný zájem o zřízení společných kapacit na zajištění těchto agend.
Článek se zaměřuje na charakteristiku pozice Svazu měst a obcí ČR k přípravě nové generace programů kohezní politiky v ČR. Zabývá se především postoji k pohledu na územní dimenzi, na typologii území a na uplatnění integrovaných nástrojů. Ty dává do kontextu širšího vývoje, jako byla příprava Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014-2020, definování územní dimenze ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, potažmo postojů dalších partnerů. Příspěvek je formulován z pozice autora jako jednoho z hlavních aktérů přípravy pozice Svazu.
Článek se zabývá problematikou meziobecní spolupráce v ČR v kontextu regionálního rozvoje ČR, zajištění vybraných veřejných služeb za jejichž nabídku jsou odpovědné obce. Zvláště se pak soustředí na formy meziobecní spolupráce a dalších formy kooperace obcí s ostatními subjekty veřejné správy ale i soukromými ziskově a neziskově orientovanými subjekty. Zaměřuje se na vývoj meziobecní spolupráce v ČR regulované veřejným právem (okresní shromáždění, návrh společenství obcí) a především pak návrh svazků obcí územního obvodu ORP.