ANALÝZA ÚZEMÍ BROWNFIELDS BÝVALÉHO DOLU HEŘMANICE PRO TVORBU BEZPEČNÉHO ÚZEMÍ MĚSTA

Title (EN): 
ANALYSIS OF BROWNFIELDS OF THE FORMER MINE OF HEŘMANICE FOR THE CREATION OF A SAFE AREA OF THE CITY
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek s názvem Analýza území Brownfields bývalého dolu Heřmanice pro tvorbu bezpečného území města je zaměřen na znovuvyužití území bývalého dolu v Ostravě-Heřmanicích za účelem vytvořit bezpečné území v daném místě, které doposud bylo vyloučenou lokalitou, přičemž tato lokalita skýtala útočiště nepřizpůsobivým lidem s vysokým procentem výskytu kriminality. S pomocí nástroje pro analýzu rizik bude provedeno vzorové posouzení s určením stavu stavebních i nestavebních objektů a následný návrh rekonstrukce celého areálu v návaznosti na své okolí a dopravní infrastrukturu regionu. Hodnocení je provedeno na podkladě konzultací s pracovníky vlastníků a provozovatelů objektů a území, aby výsledky odpovídaly současné realitě, aby do nového areálu by byla ochota investovat, avšak pod záštitou kvalitně propracovaného záměru, který bude nastíněn v tomto příspěvku.
Abstract (EN): 
The paper entitled Analysis of the Brownfields of the former Heřmanice Mine for the Creation of a Safe Territory of the City is aimed at re-utilizing the former mine in Ostrava-Heřmanice in order to create a safe area in a place that has hitherto been an excluded locality. 2 With the help of the risk analysis tool the assessment and determination of the state of construction and non-construction objects will be carried out and the subsequent design of the reconstruction of the whole area in relation to its surroundings and the transport infrastructure of the region. The assessment is made on the basis of consultation with the owners of the property and the operators of the objects and territories, so that the results correspond to the current reality so that they will be willing to invest in the new premises, but under the auspices of a well-designed project outlined in this paper.