NOVÝ VZDĚLÁVACÍ PRVEK V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

Title (EN): 
NEW TRAINING ELEMENT IN TRAINING SYSTEM OF MEMBERS OF SECURITY CORPS
Vydání: 
Abstrakt: 
Příspěvek charakterizuje současné trendy v rámci obsazování služebních míst a nastiňuje možný vývojový trend v souvislosti s manažerským vzděláváním příslušníků bezpečnostních sborů v České republice. Tento vývojový trend umožňuje úplné využívání zákona č. 361/2003 Sb., o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění doplňků a novel, zejména v otázkách souvisejících s § 19 zákona č. 361/2003 Sb., o Služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění doplňků a novel. Tento vývojový trend v sobě zohledňuje skutečnost, která obecně přijímaný fakt, že profese příslušníka bezpečnostního sboru, popřípadě policejní profese, která je jako taková velmi obsáhlá a zahrnuje natolik rozdílné činnosti, že ji (například na rozdíl od profesí ryze právnických) a nelze vázat na jeden jediný obor vzdělání, ale že na něj lze vázat jednotlivá služební místa. A dále popisuje činnost Institutu pro veřejnou správu praha s.p.o v souvislosti s tímto vývojovým trendem.
Abstract (EN): 
The paper characterizes current trends in occupation of service positions and indicates a possible development trend in relation with the managerial training of members of security corps in the Czech Republic. This trend enables a complete utilization of Act No. 361/2003 Coll. On the Service of Members of the Security Corps, in the wording of supplements and amendments, in particular in matters related to § 19 of Act No. 361/2003 Coll., On the Service of Members of the Security Corps, as amended and supplemented. This development trend takes into account the generally accepted fact that the occupation of a member of security corps or a police profession, which as such is very extensive and involves so diverse activities that it (for example, unlike professions purely juridicial) can not be tied to one single field of education but it can be linked to individual service positions. Furthermore, it describes the activities of the Institute for Public Administration Prague in relation to this development trend.